Moderní formy doprAvní výchovy dětí a mLádeže jAko prostředek snižování nehodovosti v pRovozu na pozeMních komunikacích – ALARM

Co je to projekt ALARM?

Projekt vznikl v rámci Národního programu výzkumu 2004 – 2009.

Účelem projektu je, aby co nejširší skupina dětí a mládeže získala základní vědomosti, dovednosti a získala kompetence pro bezpečný pohyb na pozemních komunikacích. V tomto projektu si veškeré použité aktivity kladou za cíl snížení nehodovosti dětí a mládeže v provozu na pozemních komunikacích Proto se snažíme přístupem k dané problematice vytvářet praktické návody nejen pro pedagogy, ale i pro všechny další subjekty, které se snaží moderním přístupem oslovit rizikové skupiny dětí a mládeže a nenásilnou formou je naučit pohybu na pozemních komunikacích, aby neohrožovaly sebe i okolí.

Internetové stránky ALARMU se zaměřují na:

  • předcházení možnosti vzniku dopravních nehod dětí a mládeže,
  • učí je, jak se odpovědně chovat v provozu na pozemních komunikacích,
  • nabízí možnost využití nové, široce dostupné metodiky a pracovních materiálů pro moderní formy dopravní výchovy cílových skupin uživatelů,
  • nabízí náměty, jak nenásilně začlenit dopravní výchovu do různých výukových programů a oblastí výchovy a vzdělání.

Portál je určen:

  • Dětem a mládeži
  • Všem, kteří s dětmi a mládeží pracují: učitelům a vychovatelům škol, dětských domovů a stacionářů, policii, pedagogům středních a vysokých pedagogických škol, učitelům autoškol, provozovatelům center volného času a mateřských center, nevládním organizacím zabývající se prevencí úrazů, správcům a provozovatelům dopravních hřišť, psychologům, projektantům, odborným referentům na všech úrovních státní správy
  • ALARM je určen i rodičům dětí, které nenavštěvují předškolní vzdělávací zařízení, jako námětovou oblast pro jejich výchovu a vzdělávání

Internetová stránka nabízí pro průběžnou aktualizaci a doplnění korespondenční adresu, na kterou piště své připomínky a nápady, abychom se co nejvíce přiblížili Vašim představám a potřebám proto, aby byl materiál co nejvíce využíván.

Dopravní výchova by měla žáky vést k takovému jednání, které jim zamezí vystavit sebe nebo své okolí riziku nehody. Poskytnutí dopravních informací v propojení i s výukou a vzděláním je naším cílem.

V rámci regionu budou rovněž sledovány následky nehod v provozu na pozemních komunikacích s účastí dětí.

Soubory metodických a didaktických materiálů pro výuku dopravní výchovy dostupné na stránkách:

Obecné materiály

Dopravní výchova v zahraničí

Hodnocení výukových materiálů

Prevence úrazů v dopravě

Statistika


Obecné materiály - ARCHIV

Průvodce učivem dopravní výchovy na základních školách