Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV)

je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy (MD). Bylo zřízeno v roce 1992, jako právní nástupce Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. Jeho základním účelem je výzkumná a vývojová činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy a zajišťování servisních činností pro MD. CDV tak úspěšně pokračuje v činnosti, jež má již více než padesátiletou tradici.

Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství (D3)

Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství zahrnuje řadu odborných oblastí, jejichž těžištěm je bezpečnost dopravy. Fakt, že v divizi pracují dopravní inženýři, psychologové, sociologové, urbanisté a pedagogové, umožňuje multidisciplinární přístup k řešeným úkolům. Činnost divize pokrývá oblast dopravní politiky (analýza nehodových lokalit, programy bezpečnosti, zklidňování dopravy, ekonomické hodnocení následků dopravních nehod), bezpečnostního auditu (pasivní bezpečnost, dopravně-bezpečnostní expertizy, ověřování průjezdnosti na pozemních komunikacích) a bezpečnosti na pozemních komunikacích (například koncepce dopravních systémů měst a obcí, management bezpečnosti nebo pasportizace pozemních komunikací a dopravního značení).

Dalším z pilířů odborné práce divize je dopravní inženýrství, které kromě koncepce dopravních systémů měst a obcí nebo managementu bezpečnostní sítě zahrnuje také hloubkovou analýzu nehod. Specialisté v divizi se dále zabývají psychologickými a sociálními aspekty dopravy, jako je vzdělání a výcvik řidičů, vliv používání moderních technologií ve vozidlech, vliv různých drog a alkoholu na řízení, dopravně-psychologické vyšetření řidičů, dopravní výchova dětí a mládeže, používání přileb, dětských autosedaček a dalších ochranných prostředků, nebo problematika ovlivňování postojů veřejnosti, metodika policejní práce a průzkumy veřejného mínění. Část odborníků v této divizi se zabývá urbanismem, územním plánováním a strategií rozvoje ekologické dopravy ve městech.

Divize má stabilní a bohaté zázemí tvořené znalostmi svých expertů, které jsou neustále obohacovány o zahraniční zkušenosti a poznatky v rámci spolupráce na zahraničních projektech, účasti na mezinárodních konferencích a seminářích. Kromě toho mají výzkumníci divize k dispozici řadu moderních technologií, jako měřicí přístroje nebo dopravní simulátor.

Oblast výchovy a vzdělávání v dopravě (O38)

řeší projekty, jejichž cílem je ovlivnit nejzranitelnější účastníky silničního provozu tak, aby se naučili chovat se v dopravním prostředí bezpečně a neohrozili svůj život ani životy ostatních účastníků. Výzkum v oblasti je zaměřen na rizikové chování dětí a mládeže a související prevenci, na vnímání rizikových faktorů a vliv interpersonálních a situačních faktorů na chování zkoumané skupiny. V rámci projektu „Moderní formy dopravní výchovy dětí a mládeže jako prostředek snižování nehodovosti na pozemních komunikacích – ALARM“ jsou navrhovány didaktické a metodické materiály, náměty pro implementaci dopravní výchovy do školních vzdělávacích programů a jednotlivých vzdělávacích oblastí, didaktické a edukativní hry a osvětové materiály. Problematika vzdělávání je řešena komplexně výchovou dětí v nejranějším věku, přes edukativní materiály pro všechny stupně škol.

Dalším projektem je „Bezpečná cesta do školy“. V rámci projektu vznikala metodika pro projektovou dopravní výchovu dětí, která umožňuje realizaci nejen ve škole, ale i ve volnočasových organizacích. Pro mezinárodní projekt EUCHIRES (Pásovec) byla vytvořena a realizována monotematická vzorová výuka bezpečného poutání dětí v zádržném systému.

Další významnou aktivitou jsou preventivní programy pro mládež a začínajícící řidiče. Programy navazují na mezinárodní projekt CLOSE TO. Oblast prevence úrazů dětí a mládeže navrhuje a organizuje dopravně-výchovné akce pro veřejnost, jejichž cílem je upozornit veřejnost na problematiku a prostřednictvím jednotlivých aktivit naučit děti vnímat různá rizika v dopravním prostředí.